c7娱乐

  典型系统 Typical 当前位置:主页 >载波通信测试系统

   

   
  载波通信测试系统

   

         低压电力线载波通信性能试验测试系统是c7娱乐电子股份有限公司针对国内低压集抄应用需要研制开发的测试系统。该系统主要用于模拟现场各种环境和干扰因素,提供了检测电能表低压载波通讯能力的系统解决方案。系统包含载波测试平台、噪声模拟器、负载模拟器、程控衰减器、净化电源、相关检测装置以及校表台等设备。

   
  系统特点:
   
        1. 采用低压电力线载波通信性能测试系统化解决方案;
        2. 可不断电在线测试低压电力线载波通信灵敏度等指标;
        3. 采用电阻抗在线测量及仿真技术;
        4. 采用双路同频锁相低压电力线载波通信测试平台;
        5. 采用多重复合拓扑结构阻抗模拟器;
        6. 采用低压电力线环境噪声模拟器;
        7. 通过滤波器在测试系统实现现场噪声模拟技术。

   

  c7娱乐